wtorek, 13 stycznia 2015

Drugi nabór na nowy eksperymentalny moduł "Na styku natury i kultury" w ramach ŚTSD

Został ogłoszony drugi nabór na nowy eksperymentalny moduł "Na styku natury i kultury" w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich:
Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, antropologia, socjologia, psychologia, lecz także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.

Kandydaci, którzy podejmą studia doktoranckie, będą przygotowywali projekty badawcze, korzystając z możliwości, jakie daje kontakt z badaczami o uznanym, interdyscyplinarnym dorobku. Równolegle z pracą nad indywidualnymi projektami doktoranci będą mogli brać udział w szerszych, zespołowych przedsięwzięciach naukowych, zgodnych z interdyscyplinarnym charakterem Wydziału.

Program seminariów i planowanych dysertacji doktorskich obejmie między innymi następujące obszary tematyczne:

    Ludzka kultura wobec środowiska naturalnego
    Nauki przyrodnicze wobec problemów istotnych dla refleksji humanistycznej
    Nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce

 Czas trwania studiów: 4 lata

Tryb zajęć w I (pilotażowym) semestrze (1.03.2015 r. – 30.09.2015 r.):

I) 120 godz. zajęć kursowych:
    Seminarium zespołowe (27 godz.)
    Seminarium „Zoontologie, epistemologie androidalne, kolektywne technologie” (30 godz.)
    Seminarium „Środowisko naturalne człowieka: biosfera czy cywilizacja?” (15 godz.)
    Sesja warsztatowa (3 dni, 20 godz.)
    Warsztat w terenowej stacji badawczej (3 dni, 28 godz.)

II) Konsultacje indywidualne

Każdy doktorant będzie miał prawo oczekiwać 20 godz. konsultacji (ok. 3 godz. miesięcznie) od wybranych członków zespołu prowadzącego studia (zarówno humanisty, jak i przyrodnika).

W kolejnych latach doktoranci będą mieli nie więcej niż po 150 godz. zajęć rocznie, skupią się na pracy badawczej i pisaniu dysertacji.

Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:

    literaturoznawstwa,
    kulturoznawstwa,
    archeologii,
    bibliologii,
    etnologii,
    historii,
    historii sztuki,
    nauk o sztuce,
    filozofii,
    socjologii.

Maksymalna ilość miejsc: 7 osób, które zdobędą minimum 50 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stypendia: Na podstawie wyników I semestru (pilotażowego) najlepsi doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres jednego roku (tj. II i III semestr studiów).

Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW;
b) 3 zdjęcia;
c) List motywacyjny uzasadniający chęć studiowania na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich;
d) Życiorys naukowy z wykazem publikacji oraz prac złożonych do druku;
e) Projekt pracy doktorskiej;
f) Plan rozprawy doktorskiej (w wypadku gdy jest zaawansowana);
g) List rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
f) Odpis dyplomu.
j) Załączniki a-f nagrane na płytę CD w formacie PDF

Dokumenty należy przesyłać na adres:Sekretariat studiów doktoranckich
ul. Dobra 72
01-312 Warszawa


Termin składania dokumentów: 13.02.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Termin egzaminu: ok. 20 lutego 2015 r.
O dokładnym terminie i miejscu egzaminu kandydaci zostaną poinformowani mailowo.
Termin rozpoczęcia studiów: 1.03.2015 r.

Koordynatorka:
Dorota Łagodzka
dorota.lagodzka(at)gmail.com
tel. 609 870 877

Sekretariat studiów doktoranckich:
Bogusława Rokoszewska
rokoszewska(at)al.uw.edu.pl
22 55 25 910 wew. 115

Brak komentarzy: